ارزیابی Wits توسط A. Jacobson معرفی شد و بر اساس نام دانشگاه Witwatersand در آفریقای جنوبی به این عنوان نام گذاری شده است.
هدف از این ارزیابی شناسایی مواردی است که در آن ها ANB نمی تواند به درستی نمایانگر ناهنجاری قدامی-خلفی باشد چراکه بررسی رابطه فکین نسبت به پلن های مرجع داخل جمجمه ای به دلیل تنوع شکل و ساختار جمجمه و صورت می تواند تشخیص را دچار مشکل کند. زمانی که فکین نسبت به کرانیوم جلوتر و یا عقب تر قرار گرفته باشند و یا در مواردی که فکین نسبت به کرانیوم در جهت و یا در خلاف جهت عقربه های ساعت دچار چرخش شده باشند زاویه ANB نمی تواند به درستی نشان دهنده ناهنجاری قدامی-خلفی باشد.
بر این اساس در این ارزیابی پلن اکلوزال معرفی شد؛ چراکه با استفاده از این پلن ارزیابی ناهماهنگی با چرخش فکین در جهت عقربه های ساعت و یا در خلاف جهت عقربه های ساعت نسبت به کرانیال بیس تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
ارزیابی Wits یک اندازه گیری خطی است و به خودی خود یک آنالیز نیست. در این روش دو خط عمود از نقاط A و B بر روی پلن اکلوزال کشیده می شوند. به این نقاط کشیده شده روی پلن اکلوزال AO و BO گفته می شود. سپس فاصله میلیمتری این دو نقطه اندازه گیری می شود. مقادیر نرمال آن در مردان ۱- میلیمتر و در زنان ۰ میلیمتر می باشد. افزایش این اندازه در جهت مثبت نشان دهنده تمایل به رابطه اسکلتی کلاس دو و افزایش آن در جهت منفی نشان دهنده تمایل به رابطه اسکلتی کلاس سه می باشد.
دو فاکتوری که بر مقادیر Wits تاثیرگذار هستند شیب پلن اکلوزال و ارتفاع عمودی آلوئول می باشند به طوری که هرچه فاصله عمودی نقاط A و B افزایش یابد باعث افزایش فاصله نقاط AO و BO می شود. همچنین چرخش پلن اکلوزال در جهت عقربه های ساعت باعث افزایش فاصله نقاط AO و BO می شود که می تواند مقدار Wits را تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Jacobson A. The “Wits” appraisal of jow disharmony. Am J Orthod 1952;22:142-145

2.Jacobson A. Wits appraisal. In: Jacobson A. (ed). Radiographic Cephalometry. Chicago: Quintessence, 1995:97-112.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر