• پوسیدگی های سطح ریشه ، بر سطوحی از ریشه اتفاق می افتد که در معرض محیط دهانی قرار می گیرند وبه طور عادتی با پلاک پوشیده شده اند.
  • شرایط دهانی دیگر هم به همراه پیشرفت پوسیدگی باید وجود داشته باشند واغلب در بیماران مسن تر آشکار می شوند.
  • پوسیدگی های ریشه معمولا سریع تر از سایر پوسیدگی ها هستند وباید هر چه زودتر شناسایی ودرمان شوند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p144

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر