به زاویه بین محور طولی قدامی ترین ثنایای مندیبل و پلن مندیبل (IMPA , (Go-Me گفته می شود. این زاویه میزان بیرون زدگی ثنایای مندیبل نسبت به پلن مندیبل رانشان می دهد. میزان نرمال آن در نژاد های مختلف متفاوت است. درآنالیز Tweed میزان نرمال آن ۹۰ درجه است. در آنالیز Down مقادیر بیشتر از ۹۰ درجه به صورت مثبت وکمتر ازآن به صورت منفی نشان داده می شوند و میانگین طبیعی آن ۴/۱+ است.

منبع:

Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry 2nd ed . Hanover Park: Quin tessence; 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر