بستن فلپ مزیال یا دیستال یک دندان نظیر پروسه های دیستال یا مزیال وج به بهترین نحو توسط anchor suture صورت می گیرد (شکل ۱).

تکنیک دیگر(Closed-Anchor Suture) برای بستن فلپ واقع درنواحی بی دندانی مزیال یا دیستال یک دندان شامل یک direct suture است که فلپ های پروگزیمال را به هم نزدیک می کند و نخ از اطراف دندان انکور می گیرد و سپس دونخ به هم گره می شوند(شکل ۲).

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3398-3399.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر