ضایعاتی هستند که جهت مایل دارند و یک تغار توخالی در امتداد ریشه ایجاد می کنند. پایه ی ضایعه اپیکالی تر از استخوان اطراف است. در اکثر موارد ضایعات زائیه دار همراه پاکت های پریودنال اینفرابونی هستند و از طرف دیگر همیشه یک ضایعه ی زاویه دار دارند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch24 p1779-1780.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر