در اولین مرحله از اختلال داخلی مفصل گیجگاهی فکی که دیسک مفصلی دچار جابجایی مختصر به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است، اغب کندیل پس از برخورد به دیسک به طور ناگهانی از روی دیسک عبور می کند و سپس در طول ادامه حرکت فک پایین، رابطه صحیح دیسک-کندیل برقرار می ماند. این حرکت کندیل از روی دیسک همراه با صدای منفرد کلیک می باشد. در حین بستن دهان رابطه دیسک کندیل به علت فشار داخل مفصل همانطور باقی می ماند. پس از بستن دهان دیسک توسط تونیسیته عضله پتریگویید لترال فوقانی مجددا به سمت قدام جابجا می شود. چنانچه مقدار جابجایی قدامی دیسک اندک بوده و فشار داخل مفصلی کم باشد،  با جابجایی قدامی دیسک حین بستن دهان کلیک شنیده نمی شود. لذا Single Click فقط حین باز شدن دهان، نشانه مراحل اولیه تخریب داخلی مفصل است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 138.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر