یک وسیله ی میله ای شکل باریک و مدرج به صورت میلی متری است که نوک گرد و کندی دارد.

برای مشخص کردن محل و مقداریا عمق و نشانه گذاری پاکت  وهم چنین تعیین مسیریا شکل پاکت روی سطوح دندانی به کار می روند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2795,2796.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر