Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw(BIONJ) یا Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) یا Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw

استخوان اکسپوز در ناحیه ی ماگزیلوفاسیال در فردی که سابقه ی رادیو تراپی سر و گردن نداشته وهشت هفته پس از تشخیص شواهدی از ترمیم در بیماری که بیس فسفونات مصرف می کند دیده نمی شود.

منبع:

American Association of Oral and Maxillofacial. Surgeons position paper on bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. J Oral Maxillofac Surg. 2007;65:369–376

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر