این فنر به طور مرسوم در درمان با دستگاه های Begg و Begg-Edgewise به کار می رود. این نوع فنر با سطح لبیال ثنایاهای فک بالا تماس پیدا می کند و ایجاد تورک لینگوال در ریشه می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p326.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Graber TM, Swain BF. Orthodontics: current principles and techniques. Mosby; 1985: Chap12 Graber TM, Swain BF. Orthodontics: current principles and techniques. WB Saunders; 1969: Chap7
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر