پس از معرفی ایمپلنت های استئواینتگره به دندانپزشکی، امکان استفاده از آن ها به عنوان انکوریج ارتدنسی به سرعت مد نظر قرار گرفت. ایمپلنت ها مانند دندان انکیلوز عمل می کنند و لذا حرکت نمی کنند و فضا به طور مطلق صرف حرکت واحد حرکت می شود. تحقیقات بیشتر نشان داد که در مورد انکوریج های کوتاه مدت ارتدنسی به استئواینتگریشن نیازی نیست.

انکوریج مطلق (استخوانی) به صورت مینی ایمپلنت های غیر استئواینتگره، ایمپلنت های استئواینتگره و Bone Plate ها که در زیر بافت نرم به استخوان متصل می شوند، به کار می روند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p298-9.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر