به سایش سطوح دندان ها به دنبال تماس های فانکشنال با دندان های مقابل می گویند. چنین الگوی سایشی فیزیکی ممکن است در سطوح انسیزال، اکلوزال و بین دندانی روی دهد. میزان مشخصی از سایش دندان فیزیولوژیک است، اما در صورتی که عوامل آناتومیک غیرطبیعی یا عوامل فانکشنال غیر معمول وجود داشته باشند، ممکن است سایش تسریع و پیشرونده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Carranza FA, Newman MG, Takel HH, Klokkevold PR. Clinical periodontology. Elsevier Saunders, 12TH edition 2015

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر