• راهنمای رنگ که برای تعیین رنگ ترمیم استفاده می شود که توسط کارخانه ویتا طراحی شده است.
  • راهنمایی رنگ از رزین اکریلک ساخته شده اند که خواص نوری متفاوتی با کامپوزیت رزین ها دارد. نشان داده شده که بین راهنمایی ویتا وراهنمای رنگ منطبق با کامپوزیت ها وگلاس آینومرها رابطه ضعیفی وجود دارد.
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 10 p 261

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر