نوعی ایننروژن آرچ Two-Couple است که برای اصلاح دیپ بایت به کار می رود و با داشتن یک Tip Back Bend منجر به ایجاد یک گشتاور در جهت عقربه های ساعت در ناحیه مولر می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Bishara SE., Textbook of orthodontics. Saunders Company; 2001

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Nande R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St Louis: Elsevier Saunder; 2005

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر