دستگاه ۴×۲ شامل دو بند روي مولرهاي اول و ۴ براكت روي ۴ دندان انسزور و ارچ‌واير continuous كه به پره مولرها و كانين متصل نشده و اين دندانها را  bypass مي‌‌كند است. اين دستگاه مي‌تواند با سه شكل مكانيكي مورد استفاده قرار گيرد. در نوع كلاسيك آن كه در مرحله اول تكنيك Begg بكار مي‌رود ارچ‌واير به پرمولرها بسته نشده ولي به كانين بصورت شل بسته مي‌شود. در نوع ديگر از ارچ‌واير روند استيل ۱۶ ميل استفاده مي‌شود كه فقط در براكت دندانهاي انسزور و بند مولرها درگير مي‌شود و در نوع سوم كه به Utility arch ريكتز معروف است از سيم rectangular كبالت- كروم ۱۶×۱۶ استفاده مي‌كند كه پرمولر و كانين را bypass مي‌كند. از دستگاه ۴×۲ مي‌توان براي اينتروژن دندانهاي قدامي در بيماراني كه داراي رشد باقيمانده هستند (يعني افرادي كه در دوره دنداني مختلط و يا اوايل دوره دنداني دائمي هستند) استفاده كرد. استفاده موفق از اين وسيله براي اينتروژن مستلزم استفاده از نيروهاي سبك است كه يا با استفاده از ارچ‌واير سبك يا طول بلند سيم بين مولر اول و انسزورها امكانپذير است. بدين منظور از وايرهاي سفت‌تر از ۱۶ ميل استيل چه با سيستم ۱۸ يا ۲۲ نبايد استفاده شود و در يوتيلتي ارچ‌ نيز واير ۱۶×۱۶ کبالت-کروم نرم بوده و از توليد نيروهاي سنگين جلوگيري مي‌كند. طول بلند سيم امكان وارد كردن نيروي سبك لازم براي اينتروژن انسزورها را امكانپذير مي‌سازد هر چند احتمال ايجاد عوارض ناخواسته را نيز افزايش مي‌دهد كه عبارتست از اكستروزن دندان مولر و تمايل به تيپينگ دندانهاي انسزور به سمت جلو. جهت كاهش اين عوارض خم عمودي ارچ‌واير نبايد بيش از حد فعال شود چون منجر به از دست رفتن كنترل مولر در هر سه پلن فضايي مي‌شود همچنين مي‌توان براي تقويت انكوريج خلفي بالا از ترانس پالاتال ارچ و يا هدگير high pull استفاده نمود در سيستم يوتيليتي ارچ‌نيز مي‌توان مولر دوم و پرمولر دوم را به واحد انكوريج خلفي افزود. براي ممانعت از تيپينگ دندانهاي انسزور به سمت جلو ايجاد يك anchor bend در ناحيه مولر تا حدي حركت به سمت جلوي انسزورها را خنثي مي‌كند. در يوتيليتي ارچ تعبيه تورك لبيالي ريشه روي سيم ركت مي‌تواند زاويه دندانهاي قدامي را هنگام اينتروژن كنترل كند. يكي ديگر از كاربردهاي دستگاه ۴×۲ تغيير شيب انسزور جهت ايجاد تيپينگ و يا تورك است گاهي اين روش يك راه مناسب براي تيپينگ انسزورهاي ماگزيلا به سمت فاسيال جهت اصلاح كراس بايت قدامي در مرحله دنداني مختلط و يا در بيماران Cl II div II با انسزورهاي ماگزيلاري شديداً Upright است. بدين منظور دستگاه به گونه‌اي فعال مي‌شود كه دندانهاي انسزور را حول مركز مقاومتشان بچرخاند در حاليكه واير در داخل تيوپ مولر براي Sliding آزاد مي‌باشد. بدين ترتيب تاج دندانها به سمت فاسيال حركت خواهد كرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields  HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

.Richetts RW, Bench RW, Gugino CF, Hilgers JJ, Schulhof RJ. Bioprogressive therapy Denver: Rocky mountain Orthodontics; 1979.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر