آنومالی دندانی نادری است که در آن که یک جوانه ی دندانی به دو جوانه تقسیم می شود. نتیجه ی این امر تقسیم شدن نسبی تاج دندان و در برخی شرایط نادر، دوتا شن کامل دندان در طول تاج و ریشه است که در این صورت یک دندان اضافه تولید می شود.

بعضی محققین پیشنهاد داده اند به جای واژه های Germination ,Fusion و Concrescence   در مجموع از Twinning   استفاده شود. با این حال بعضی دیگر از این واژه برای توصیف حالت جداشدگی کامل دو دندان از یک جوانه ی دندانی استفاده می کنند. به طور کلی به دلیل اختلاف نظر پیرامون این موضوع، استفاده از این لغت توصیه نمی شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1. Chapter 31 page 582

2.Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر