مثلث تشخیصی تویید در سال ۱۹۴۶ توسط C.H.Tweed معرفی شد.
در مثلث تشخیصی تویید از پلن فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی و از سه زاویه پلن فرانکفورت-پلن فک پایین (FMA)، زاویه پلن فرانکفورت- ثنایا های فک پایین (FMIA)، و زاویه پلن مندیبل- ثنایا های فک پایین (IMPA) استفاده شده است. روابط میان این سه زاویه اطلاعات تشخیصی خوبی در ارتباط با الگوی عمودی صورت، رابطه بین ثنایا های فک پایین با قاعده استخوان و مقدار نسبی جلوزدگی و یا عدم جلوزدگی صورت به دست می دهد.
تویید فرمولی را بر اساس الگوی صورتی افراد معرفی کرد:
هنگامی که زاویه FMA 21-29 درجه است، زاویه FMIA باید ۶۸ درجه باشد.
هنگامی که زاویه FMA 30 درجه و یا بیشتر است، زاویه FMIA باید ۶۵ درجه باشد.
هنگامی که زاویه FMA 20 درجه و یا کمتر باشد، زاویه IMPA نباید از ۹۲ درجه بیشتر باشد.
مثلث تشخیصی تویید اساس آنالیز Tweed-Merrifield را تشکیل می دهد که به همراه سایر شاخص های سفالومتری روابط قدامی-خلفی، عمودی و ارزیابی بافت نرم را بررسی می کند.
در این آنالیز از زوایای SNA، SNB، ANB و فاصله نقاط AO و BO بر روی پلن اکلوزال برای تعیین روابط قدامی-خلفی استفاده می شود و برای بررسی شیب پلن اکلوزال از زاویه پلن اکلوزال با پلن فرانکفورت استفاده می شود. روابط عمودی از طریق اندازه گیری ارتفاع قدامی صورت (AFH) و ارتفاع خلفی صورت (PFH) تعیین می شود. و نهایتا برای ارزیابی بافت نرم، Z-angle، ضخامت لب بالا و ضخامت کلی چانه مورد بررسی قرار می گیرند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Tweed C.H., The Frankfurt Mandibular Incisor Angle (FMIA) in orthodontic diagnosis, treatment planning, and prognosis. Am J Ortod 1954; 24:121-169.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر