• عبور نور از جسم برای تشخیص آبنورمالیتی آن جسم Transillumination گفته می شود. در حیطه دندانپزشکی برای تشخیص پوسیدگی های سطوح پروگزیمال استفاده می شود ، باقرار دهی آینه یامنبع نوری در سطح لینگوال دندان وتابش مستقیم نور به دندان همراه است.پوسیدگی سطوح پروگزیمال اگر فراتر از ضایعات مینایی اولیه باشند، وقتی که نور به طور مستقیم به دندان بتابد به صوره یک ناحیه تاریک در زیر مارجینال ریج دیده می شوند.
منبع:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr.EJ,Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 3p95

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر