1. تراگوس بیرون زدگی از جنس غضروف است که در قدام مجرای گوش خارجی قرار دارد.
  2. Tragi جمع این واژه است که به موهای رویش یافته بر روی این بیرون زدگی و مئاتوس گوش خارجی اطلاق می شود.
منبع:

Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر