در مواردي كه دندان‌هاي انسزور بيرون زده در هنگام رتركشن و بستن فضا به طرف لينگوال tip مي‌شوند ممكن است لازم باشد در مرحله finishing ريشه بطرف لينگوال تورك داده شود. در روش Begg چون انسزورها تا حد زيادي در مرحله رتركشن به طرف لينگوال تيپ مي‌شدند به همين دليل در مرحله finishing تورك لينگوالي ريشه بايستي انجام مي‌شد، همانند موازي كردن ريشه‌ها اين كار توسط يك اپلاينس كمكي به نام Torquing Auxiliary كه در روي آرچ‌واير پايه قرار مي‌گرفت انجام مي‌شد. Torquing Auxiliary يك piggy back arch است كه با سطح لبيال انسزورها در نزديك مارجين لثه تماس پيدا مي‌كند و كوپلي با بازوي گشتاور ۴ تا ۵ ميلي‌متر ايجاد مي‌نمايد. آرچ‌ ابتدا به شكل يك حلقه محكم (Tight Circle) ساخته شده و سپس روي آرچ‌واير پايه با فشار قرار داده مي‌شود وقتيكه Torquing wire باز مي‌شود و به شكل آرچ در مي‌آيد به ريشه‌ها نيرو وارد مي‌كند و بدين ترتيب اثر خود را اعمال مي‌كند. اين آرچ تمايل دارد كه آرچ‌واير پايه را تغيير شكل دهد پس آرچ‌ پايه بايد نسبتاً سنگين (حداقل ۱۸ ميلي‌استيل) باشد.

Torquing Auxiliary بطور شايع در اپلاينس با اسلات ۲۲ پيش از كاربرد براكتهاي داراي تورك بكار مي‌رفت اما با بكارگيري براكتهاي اج‌وايز با اسلات ۲۲ داراي تورك كاربرد آن تقريباً كنار گذاشته شده است.

در ادامه به Auxiliary Torquing Spring مراجعه نمایید.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Isaacson RJ, Rebellato J. Two couple Orthodontic appliance system: Torquing arches. Semin Orthod. 1995; 1: 31-36.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر