در حالت استراحت، دوسوّم سطح لبیال ثنایای فک بالا باید توسط لب بالا پوشیده باشد، بنابراین می توان توقّع دیده شدن ۲-۴ میلیمتر از ثنایاهای میانی قک بالا را داشت. به همین ترتیب در هنگام خنده، توقّع بر اینست که لب بالا تا حد نمایش کل تاج ثنایا بالا رود. این رابطه تا آن حد مهّم است که در طرحریزی درمان ارتدنسی نقش تعیین کننده در نوع و میزان حرکت ثنایاها در طول درمان را دارد.

دیده شدن ۱ میلی متر از لثّه در خانمها حین خندیدن  توسّط بعضی صاحب نظران ارتدنسی قابل قبول در نظر گرفته شده است.

الهیار گرامی

حداکثر میزان قابل قبول دیده شدن لثه در هنگام خندیدن در خانمها ۱ میلی متر است و میزانهای بیشتر (Gummy Smile) نازیبا تلقی می شوند. تصمیم اساسی در مورد نوع حرکت ئنئان و احیانا درمان به کمک خارج نمودن دنان و یا بدون خارج نمودن دندان بر اساس این سنجش انجام می پذیرد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page267

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Tooth-to-Lip Relationship

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر