• تغییر مکانیکی در دندان معیوب، آسیب دیده مانند قراردهی ماده ترمیمی که فرم وفانکشن نرمال را در صورت اندیکاسیون از جمله اصلاحات به منظور زیبایی ورابطه اکلوزالی وسلامت مناسب به دندان بازگرداند.
  • برای آماده سازی دندان بیشتر از وسایل چرخشی استفاده می شود ولی وسایل دستی هنوز هم کاربرد دارند مخصوصا برای فینشنگ استفاده می شود.
  • دو روش جدید وجود دارد: استفاده از ۱-لیزر ۲-kinetic که به air abrasion معروف است
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p152

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hilton, TJ.(2013). Summitt’s fundamentals of operative dentistry. Chicago: Quintessence Publishing Co Inc. ch7 p 160+ch11 p 293

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر