موجب اعمال فشار لترالی بیش از حد روی دندانهای قدامی می شود که ممکن است منجربه ایجاد فاصله یا تیلت دندانهای قدامی شود. Tongue thrusting فاکتور مساعد کننده ی مهمی در مهاجرت دندانی و ایجاد اپن بایت قدامی است. تنفس دهانی ممکن است در ارتباط با Tongue thrusting و اپن بایت قدامی دیده شود. درموارد اپن بایت قدامی و تنفس دهانی  ژنژیویت مارژینال و پاپیلاری اغلب در سکستانت قدامی ماگزیلا دیده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch13 p1223.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر