به قرارگیری زبان بین دندان های بالا و پایین یا لب های بالا و پایین گفته می شود.

این حالت به خصوص در نوزادان در طول سال اول زندگی حین بلع نوزادی یا احشایی واضح است. همچنین در افراد دارای اپن بایت های اسکلتال یا دنتال و بخشی از افرادی که از دهان تنفس می کنند، این مساله در حین بلع جهت ایجاد سیل قدامی رخ می دهد. این وضعیت همچنین در افرادی که دارای Lip Incompetency  هستند بیشتر دیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Hitos SF, Arakaki R, Solé D, Weckx LL. Oral breathing and speech disorders in children. Jornal de Pediatria (Versão em Português). 2013 Aug 31;89(4):361-5.

2.Ortega AO, Guimarães AS, Ciamponi AL, Marie SK. Frequency of parafunctional oral habits in patients with cerebral palsy. Journal of oral rehabilitation. 2007 May 1;34(5):323-8.

Verrastro AP, Stefani FM, Rodrigues CR, Wanderley MT. Occlusal and orofacial 3.myofunctional evaluation in children with primary dentition, anterior open bite and pacifier sucking habit. International Journal of Orofacial Myology. 2006 Jan 1;32.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hoppenreijs TJ, Van der Linden FP, Freihofer HP, Stoelinga PJ, Tuinzing DB, Jacobs BT, Van’t Hof MA. Stability of transverse maxillary dental arch dimensions following orthodontic-surgical correction of anterior open bites. The International journal of adult orthodontics and orthognathic surgery. 1997 Dec;13(1):7-22.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر