مطالعه رشدی میشیگان متشکل از رکوردهای سالانه ای است که روی دانش آموزان ثبت نام شده در یک مرکز دانشگاهی واقع در Ann Arbor campus  انجام شد.  جمع آوری داده ها در سال ۱۹۳۵ آغاز شد و داده ها شامل اطلاعات پزشکی، دندانی، روانشناختی و انتروپولوژیک بود. تهیه سفالومتری از سال ۱۹۵۳ آغاز شد و تا سال ۱۹۷۰ ادامه پیدا کرد که در این زمان با بسته شدن دانشگاه مذکور  جمع آوری داده ها هم متوقف شد. رکورد های ۷۲۱ نفر در این مطالعه ثبت شد و بر اساس آن دو اطلس مهم درمورد استاندارد های سفالومتری و آنالیز کست تهیه شد. تاکنون بالغ بر ۶۶ مقاله و ۸ کتاب توسط برگزار کنندگان این مطالعه نوشته شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1..http://www.aaoflegacycollection.org/aaof_collection.html?id=UMICHGrowth

  1. Carter GA, McNamara JA. Longitudinal dental arch changes in adults. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 1998 Jul 31;114(1):88-99.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

.Šlaj M, Ježina MA, Lauc T, Rajic-Meštrovic S, Mikšic M. Longitudinal dental arch changes in the mixed dentition. The Angle orthodontist. 2003 Sep;73(5):509-14.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر