در برخی موارد، صدای کلیک مفصلی هنگام بستن دهان شنیده می گردد. در این حالت حداکثر باز شدن دهان مختصری کاهش میابد. صدای کلیک در بسته شدن دهان مربوط به این مساله است که دیسک مفصلی نمی تواند در وضعیت طبیعی اولیه بین سر کندیل و برآمدگی قدامی مفصل (Articular Eminence) قرار گیرد و با لغزش به سمت جلو در موقعیت نابجای قدامی قرار می گیرد

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

James RH, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery, 5th edition 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر