حاوی پیروفسفات هستند و موجب کاهش رسوب جرم جدید روی دندان می شوند. این اجزا با تشکیل کریستال در جرم تداخل می کند اما یون فلوراید خمیر دندان را متاثر نمی کند و موجب افزایش حساسیت دندانی نمی شود. خمیر دندانهای حاوی پیرو فسفات موجب کاهش ۳۰ درصدی یا بیشتر رسوب جرم سوپراژنژیوال جدید می شوند. این خمیر دندانها تشکیل جرم ساب ژنژیوال و التهاب لثه را متاثر نمی کنند. اثر مهاری رسوب جرم سوپرا ژنژیوال جدید را کاهش می دهد اما رسوبات جرم موجود را متاثر نمی کند. برای رسیدن به حداکثر اثربخشی این خمیر دندانها باید قبل از اضافه کردن این محصولات به رژیم مراقب خانگی روزانه دندانها تمیز شده و جرم سوپراژنژیوال کاملا برداشته شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch48 p2692-2693.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر