با ارزیابی قوام لثه و تطابق لثه با دندان و هم چنین حضور خونریزی مارژینال و چرک آغاز می شود. شیار لثه برای ارزیابی مجیط ساب ژنژیوال پروب می شود. سطح دندان برای بدشکلی و تقعر و فورکیشن و جرم زیر لثه ای پروب می شود. پاسخ بافت لثه به پروبینگ در مورد مقاومت به نفوذ پروب وعمق نفوذ پروب وخونریزی و درد حین پروبینگ ارزیابی می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2097.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر