به نمایان کردن تاج یک دندان نهفته از طریق برگرداندن فلپ مخاطی با یا بدون برداشت استخوان روی تاج Surgical Exposure گفته می شود. متعاقبا بسته به میزان و نوع نهفتگی و زاویه رویش، یا دندان به حال خود رها شده تا بروید و یا با اتصال اتچمنت ارتودنسی و اعمال نیرو به قوس آورده می شود.

به منظور جلوگیری از ابجاد نقایص پریودنتال توصیه می شود که اکسپوژر تاج حداقل باشد و اتچمنت ارتودنسی نسبت به موقعیت نرمال آن اکلوزال تر باند شود. در صورت کمبود لثه چسبنده انجام پیوند های لثه به طور همزمان امکان پذیر است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Cohen ES. Atlas of Cosmetic and Reconstructive Periodontal Surgery. 3rd ed. Connecticut:  people`s medical publishing house; 2009. p.373.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر