کمترین اثر را روی پریودنشیوم دارد. به صورت کلاسیک این مارژین در نواحی غیر زیبایی به کار می رود چون کنتراست قابل توجهی در رنگ و اپسیته ی مواد ترمیمی مرسوم در مقابل دندان وجود دارد. با ظهور مواد ترمیمی ترانس لوسنت ترو ادهزیوهای دندانپزشکی و سمان های رزینی  توانایی قرار دادن مارژین های سوپرا ژنژیوال در نواحی زیبایی یک واقعیت است. بنابراین هر جا امکان دارد این رستوریشن ها نه تنها برای مزیت های زیبایی بلکه برای اثر پریودنتال مطلوب باید به کار روند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch70 p3879.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر