کف پاکت در کرونال کرست استخوان آلوئلار قرار دارد و دیواره ی پاکت در کرونال استخوان است. کرست استخوان به صورت ندریجی موقعیت اپیکالی تری نسبت به دندان به دست می آورد اما شکل و ساختار کلی حفظ می شود. فایبرهای اینتردنتال که از روی استخوان از یک دندان به دندان دیگر می روند جهت افقی معمول خود را حفظ می کنند. این نوع پاکت ها عمدتا با پروسه های رزکتیو نظیر ژنژیوکتومی یا جراحی استخوانی درمان می شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch23 p1741,1744-1745.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر