دیسک مفصلی تمپورومندیبولار و اتصالاتش،  این مفصل را به دو جز فوقانی و تحتانی تقسیم می کنند که به طور نرمال با یکدیگر ارتباطی ندارند. حجم غیرفعال بخش فوقانی حدود ۱٫۲ میلیمتر و بخش تحتانی حدود ۰٫۹ میلیمتر است. سقف بخش فوقانی مفصل،حفره مندیبولار است و کف آن سطح فوقانی دیسک می باشد. سقف بخش تحتانی، سطح تحتانی دیسک و کف آن، سطح مفصلی کندیل مندیبل است. در حواشی، دیسک با کپسول فیبروزه در هم می آمیزد و یکی می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket,s oral medicine. 11 th ed, 2008.

2.Clement CD. Gray’s anatomy. LEA & Febiger Philadelphia, 30th edition. 1985.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر