دندانی که پایین تر از پلن اکلوزال باشد ; این دندان معمولا دندانی شیری است که به دلیل انکیلوز متوقف شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر