• يك وسيله برای تراش مینا ، دارای شنک وتیغه مستقیم بوده وتنها یک بول در یک طرف تیغه داشته ولبه اولیه ان عمود بر محور دسته آن است. از آنجایی که در چیزل مستقیم چرخش ۱۸۰ درجه ای آن ، این امکان را بوسیله می دهد که در هر یک از دو طرف حفره استفاده شود، انواع چپ یا راست آن لازم نیست.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر