• به برداشت پوسیدگی مرحله به مرحله وپالپ کپ غیر مستقیم گفته می شود. این روش در دندانهایی با پوسیدگی عمیق بدون سابقه درد خود بخودی که واکنش طبیعی به محرک های حرارتی وپالپی زنده دارند ، تجویز میشود و منجر به برداشت محدود وناکامل پوسیدگی ها میگردد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p63

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر