• سیستمی برای تشخیص ضایعات پوسیده که با اندازه گیری فلورسانس نوری افزایش یافته ، ضایعات پوسیدگی را شناسایی می کند. LEDهای خاصی نور آبی یا بنفش با انرژی بالا به سطح دندان می تابانند. نور این طول موج پورفیرین ها – متابولیت های منحصر به باکتری های پوسیدگی زا را تحریک کرده تا مشخصا به صورت قرمز تظاهر یابند . در حالی که در مینای سالم تشعشعات فلورسانس به رنگ سبز دیده می شود.
  • اطلاعات توسط سیستم SPECTRAدر کامپیوتر جمع آوری شده وبه کمک نرم افزارهای تصویری آنالیز می شوند، به طوریکه ضایعات از نظر تغیرات رنگی رده بندی شده وپتناسیل فعالیت پوسیدگی از نمره . تا ۵ تعیین می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p96

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر