• یک طرح سوم محافظ کارانه برای ترمیم ضایعات پروگزیمال دندان های خلفی ، تراش حفره شیار مانند از باکال یا لینگوال است.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 10p267

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر