• گستردگی های نازک مارژین های پروگزیمالی فیشیال یا لینگوال انله فلزی ریختگی هستند که از فلیر اولیه تا محل ختم تراش که درست از زاویه خطی انتقالی دندان عبور می کند ، گسترش می یابدskirt . روش محافظه کارانه برای بهبود اشکال گیر دار ومقاوم تراش است . معمولا در مینا تراشیده می شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Andre V. Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 17p504

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر