– اصطلاح سینوس دو معنی دارد،یک معنی عام ازسینوس فرورفتگی یا حفره،مثل سینوس فرونتال یا ماگزیلا است. این اصطلاح همچنین برای توصیف یک فیستول ،کانال یا مجرای ناشی از حفره،سیست یا آبسه چرک دار،به کار می رود که به صورت غیر طبیعی گشاد شده و تا سطح اپیدرم گسترش یافته است. یک دندان آبسه کرده معمولا راه سینوسی ایجاد می کند که از آپکس ریشه عفونی شروع می شود و تا پارولیس ظاهر شده در بالین که انتهای پایانه مجرا است.در این شرایط بالینی می تواندgutta percha point  درمناطق عمیق جای گذاری شود و عکس گرفته شود و دندان  non vital با قرار گرفتن gutta percha point در کنار آپکس ریشه شناسایی می شود. actinomycosis شرایطی است که در بالین با مجراهای سینوسی زرد    رنگی که به مخاط یا سطح پوست راه پیدا می کند،شناسایی می شود.

 

۲- یک کانال یا فیستول ابنورمال که چرک از آن خارج می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Section 2

2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر