• امتحان تیزی وسایل دستی دندان پزشکی ، با استفاده از پلاستیک سخت ، تیغه باید بازاویه مشابه زاویه کار بر روی stick یا دسته آینه دهانی یا سر مکنده قوی کشیده شود.
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 7 p 177

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر