• لبه اضافی در انتهای تیغه وسایل برنده که لبه های برنده ثانویه نام دارند واز لبه اولیه آغاز ودر تمام طول تیغه تداوم می یابد.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p179

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر