غضروف ثانویه در دوره جنینی دیرتر از غضروف اولیه تشکیل می شود و مستقل از اسکلت غضروفی اولیه است.  این غضروف برخلاف غضروف های اولیه کندروکرانیوم و یا اپی فیز استخوان های دراز دارای منشأ اندوکندرال نمی باشد و محصول کندروژنز پریوستئال است. بنابراین به آن غضروف ثانویه گفته می شود. تکثیر سلولی در آن متفاوت بوده و به روش پرولیفراسیون اپوزیشنال است. این غضروف تنها به طور ثانویه به محرک های سیستمیک پاسخ می دهد یعنی بعد از تغییراتی در این محرک ها توسط فاکتورهای رشدی موضعی. مثال آن غضروف کندیلی مندیبل می باشد.

منبع:

1.Mérida Velasco, J. R., et al. “Development of the mandibular condylar cartilage in human specimens of 10–15 weeks’ gestation.” Journal of anatomy 214.1 (2009): 56-64.

2.Durkin, James F. “Secondary cartilage: A misnomer?.” American journal of orthodontics 62.1 (1972): 15-41

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Rönning O. Cartilage, function and craniofacial morphogenesis. Proceedings of the Finnish Dental Society. Suomen Hammaslaakariseuran toimituksia. 1990 Dec;87(2):231-7..

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر