• پوسیدگی های ثانویه در محل اتصال ترمیم ودندان به وقوع می پیوندند وممکن است زیر ترمیم پیشرفت کنند واغلب پوسیدگی راجعه نامیده می شوند.
  • این وضعیت معمولا نشان دهنده میکرولیکیج به همراه سایر وضعیت های دهانی مستعد کننده به پوسیدگی می باشد.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p146

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر