کلیرنس توسط سه فاکتور عرض براکت،  قطر سیم که در براکت  درگیر می شود و اندازه شیار براکتی تعیین می گردد. این سه مقوله، زاویه تتا را تشکیل می دهند.

منبع:

Robert P. Kusy and John Q. Whitley .Assessment of second-order clearances between orthodontic archwires and bracket slots via the critical contact angle for binding. The Angle Orthodontist: 1999; 69. 71-80p

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر