این آنالیز نوعی آنالیز است که نقاط مرجع آن به صورت عمود تصویر نشده اند بلکه با رسم کمان هایی به وجود آمده ند. این آنالیز توسط V. Sassouni معرفی شد.
آنالیز ساسونی نخستین آنالیزی بود که بر روابط عمودی و افقی فک ها و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر تاکید دارد.
در این آنالیز از چهار پلن مرجع افقی شامل قاعده جمجمه، پلن پالاتال، پلن اکلوزال و پلن فک پایین استفاده می شود. در یک صورت متناسب این چهار پلن در نقطه ی O یکدیگر را قطع می کنند. موقعیت این نقطه با افزایش سن تغییر می کند و از نزدیکی استخوان اکسی پیتال به سمت دورتر حرکت می کند. در یک سن مشخص اگر این پلن ها در قسمت خلفی در فاصله نزدیک به صورت به هم نزدیک شوند ابعاد خلفی صورت از ابعاد قدامی آن کوچکتر است و تمایل به اپن بایت اسکلتی وجود دارد که می تواند همراه با طول راموس کوتاه و زاویه گونیال منفرجه دیده شود. اما اگر پلن ها در بخش خلفی در فاصله دور از صورت به هم نزدیک شوند تمایل به دیپ بایت اسکلتی وجود دارد و می تواند همراه با طول راموس بلند و زاویه گونیال حاده دیده شود. همچنین اگر یکی از پلن ها شیب غیرعادی داشته باشد از محل تلاقی سایر خطوط فاصله می گیرد و بر این اساس به چهار زیر گروه I-IV تقسیم می شوند و بر اساس این که محل تقاطع این پلن بالاتر یا پایین تر از نقطه O باشد به زیر گروه A و B تقسیم می شوند.
در این آنالیز از دو کمان با مرکز نقطه O استفاده می شود. کمان قدامی به شعاع O-ANS است و از لحاظ موقعیت قدامی-خلفی، Pog، لبه ثنایا های بالا، ANS، N و Fronto-Ethmoid Junction باید روی این کمان قرار بگیرند. به این فرم صورت Archal گفته می شود و از لحاظ موقعیت عمودی فاصله بین ANS تا پلن کرانیال بیس باید برابر با فاصله ANS تا پلن مندیبل باشد. کمان خلفی نیز به شعاع O-SP زده می شود و از لحاظ موقعیت قدامی-خلفی این کمان باید از نقطه Go عبور کند. بنابراین در یک صورت نرمال طول و موقعیت کرانیال بیس قدامی و کورپوس برابر است.
ساسونی هم چنین بر اساس شکل فک بالا و پایین و Key ridge آن ها را گروه بندی کرد و رابطه ی بین این گروه ها را مشخص کرد.
این آنالیز دارای یک بخش ارزیابی دندانی نیز می باشد که از اندازه گیری زاویه محور طولی دندان های ثنایا و مولر اول بالا و پایین با پلن های پالاتال، مندیبولار و اکلوزال بدست می آید.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2007). Contemporary orthodontics. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier.

2.Sassouni, Viken. “A roentgenographic cephalometric analysis of cephalo-facio-dental relationships.” Am J of Orthod 41.10 (1955): 735-764.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Sassouni V., Nanda S., Analysis of dentofacial vertical proportion. Am J of Orthod 1964 50;10:801-823

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر