از روش های جراحی فک پایین است که در سال ۱۹۵۷ توسط R. Trauner و H.L. Obwegeser معرفی شد.

در این روش راموس در راستای پلن ساجیتال شکافته شده و سطحی را به دست می دهد  که در امتداد آن می توان قطعه دیستال را در سه بعد جابه جا کرد. این تکنیک در Advancement، Setback، چرخش قطعه دیستال، و تغیر زاویه گونیال کاربرد دارد. به علت شکل مثلثی فک پایین حین Advancement بین قطعه دیستال و مزیال فضایی ایجاد می گردد که در موارد شدید نیازمند قرار دادن پیوند است و در موارد Setback بخشی از استخوان در ناحیه برش باید حذف گردد تا امکان تطابق دو سگمنت فراهم آید.

از مزایای این تکنیک وجود سطحی وسیع برای اتصال با ثبات دو قطعه دیستال و مزیال است و آسیب به عصب در صورت رعایت تکنیک صحیح حداقل می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Obwegeser HL, Trauner R. The surgical correction of mandibular prognathism and retrognathia with consideration of genioplasty: Part I. Surgical procedures to correct mandibular prognathism and reshaping of the chin. Am J orthod 1957; 10(7):677-89

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر