به حرکت چرخشی خالص فک پایین طی باز و بسته نمودن دهان از حالت اکلوژن مرکزی تا حدود ۲۵ میلمیتر حول محور لولایی (خط فرضی که مرکز چرخش کندیل ها را به یکدیگر متصل می کند) می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics.Quintessence Publishing Co, 4thedition 2012.

2.Heymann HO, Swift EJ, Ritter AV. Sturdevant,s Art and Science of Operative dentistry. Mosby Elsevier, 6th edition 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر