یک عادت، رفتار، شرایط و یا تغییر ژنتیکی است که شانس فرد را برای ابتلا به بیماری افزایش می دهد.

منبع:

Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 14

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann HO, Swift Jr EJ, Ritter AV. Sturdevant’s art & science of operative dentistry. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر