موقعیت انتخابی برای اغلب درمانها ، دندانپزشک در پشت واندکی به سمت راست بیمار ، بازوی چب او دور سر بیمار ، سطح لینگوال واکلوزال دندان های ماگزیلا در آینه دهانی مشاهده شود ، برای دندان قدامی ماگزیلا مناسب ترین است .

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 7p186

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر