یک از مکانیک های ممکن برای تصحیح دیپ بایت استفاده از سیم های با کرو اسپی معکوس می باشد. این سیم ها سبب اینتروژن دندان های قدامی و اکستروژن دندان های خلفی می شوند. با این وجود به علت این که اکستروژن بسیار ساده تر از اینتروژن انجام می شود مکانیسم اصلی اثر آن، ایجاد اکستروژن خلفی به همراه مقدار بسیار اندک اینتروژن قدامی می باشد.

تغییر تمایل محوری دندان های قطعه ی باکال به همراه پروترود شدن ثنایاها از اثرات نامطلوب این مکانیک می باشند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics. St. Louis: Elsevier; 2015: p140-1.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics. St. Louis: Elsevier; 2015: Chap 8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر