انحنای آناتومیک چینش اکلوزالی دندان ها است که شروع آن از نوک کانین فک پایین است و پس از عبور از کاسپ باکال پرمولر و مولر ، در ادامه به بوردر قدامی راموس می رسد. این قوس توسط فون اسپی تشریح شد.

این منحنی از سطح اکلوزال قوس ها در بعد عمودی ایجاد شده توسط فرو رفتگی رو به پایین  دندان های پرمولر فک پایین ، با تطابق با دندان های پره مولر فک بالا شکل می گیرد

.قوس اسپی معکوس عکس این حالت است یعنی دندان های پره مولر فک پایین نسبت به مولر ها و دندان های  قدامی بالاتر قرار گرفته اند.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004 Page 161

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر